Katalog firm
Ma?opolskie Centrum Biotechniki Sp. z o.o. w Krasnem

Ma?opolskie Centrum Biotechniki Sp. z o.o. w Krasnem


 • 36-007  Krasne 32
  podkarpackie
 • tel. 17-853-42-01, 17-853-20-88, 17-855-57-15
  Fax: fax 17-853-42-71
 • Strona Internetowa

Cel hodowlany dla krajowej populacji byd?a rasy simentalskiej zak?ada doskonalenie w rwnym stopniu cech mlecznych i mi?snych. Na przysz?o?? oprcz wzrostu produkcji mlecznej zak?ada si? utrzymanie wysokiej wydajno?ci i jako?ci mi?sa oraz po?wi?cenie wi?kszej uwagi cechom jako?ciowym jak marmurkowato?? czy delikatno?? oraz cechom funkcjonalnym podkre?laj?cym charakterystyczn? i wrodzon? dla simentalera d?ugowieczno??.

Rozwj tej rasy mo?e by? widziany nast?puj?co:

 • Simentaler stanie si? najwa?niejsz? ras? byd?a na ?wiecie i jedn? z najwa?niejszych do krzy?owania towarowego.
 • Zap?ata adekwatna do jako?ci tuszy b?dzie odgrywa? coraz wi?ksz? rol?. Za dobr? jako?? cena b?dzie wy?sza.
 • Krzy?wki z simentalerem spe?ni? oczekiwania konsumentw, tzn. uzyskania zwierz?cia zrwnowa?onego, ktre nie popada w skrajno?ci produkcyjne.

Mi?sna strona simentalera

Poni?ej przedstawiamy buhaje, ktre w naszej ofercie charakteryzuj? si? co najmniej dobr? przydatno?ci? cech opasowych i rze?nych. Wartym podkre?lenia jest fakt, ?e jest to obecnie jedyna rasa w Polsce, ktra oceniana jest na potomstwie m?skim pod wzgl?dem tych cech. Gwarantuje to przekazywanie na potomstwo cech wydajno?ci mi?snej u?atwiaj?c hodowcom wybr tej rasy do krzy?owania towarowego.

 

 1. WARBERG DE0940324027
  Buhaj o imponuj?cym indeksie dla cech mi?snych (FW) 128. Indeks ten jest  kombinacj? wszystkich dost?pnych informacji dotycz?cych min. przyrostw netto, zawarto?ci mi?sa w tuszy
  i klasy handlowej. Dodatkowym atutem jest ?atwo?? porodw po unasienianiu nasieniem tego buhaja.
 2. VALENCIA DE09406002011
  Kolejny wybitny buhaj pod wzgl?dem cech mi?snych - indeks (FW) 122 z bardzo wysokim indeksem dotycz?cym przyrostw netto (125). Przebieg porodw uwzgl?dniaj?c zarwno komponent ojcowski, jak
  i matczyny wskazuje na bezproblemowe porody po unasienianiu tym buhajem.2
 3. STRELLAS*TA DE0938574594
  Oprcz wysokich warto?ci dla cech mi?snych, mocn? stron? tego buhaja jest przebieg porodw, szczeglnie uwzgl?dniaj?c komponent ojcowski.
 4. HIZOP PL005051287264
  Indeks  warto?ci opasowej 3
  i rze?nej (IW) 115 i indeks mi?sno?ci (IM) 126 - buhaj oceniony w Polsce jest przyk?adem dobrego po??czenia warto?ci hodowlanych dla produkcji mleka z cechami mi?snymi.

Cel hodowlany dla krajowej populacji byd?a rasy simentalskiej zak?ada doskonalenie w rwnym stopniu cech mlecznych i mi?snych. Na przysz?o?? oprcz wzrostu produkcji mlecznej zak?ada si? utrzymanie wysokiej wydajno?ci i jako?ci mi?sa oraz po?wi?cenie wi?kszej uwagi cechom jako?ciowym jak marmurkowato?? czy delikatno?? oraz cechom funkcjonalnym podkre?laj?cym charakterystyczn? i wrodzon? dla simentalera d?ugowieczno??.

Przewaga wydajno?ci mi?snej rasy simental nad rasami jednokierunkowo mlecznymi musi znale?? swoje odzwierciedlenie w cenie ciel?t. Cena sprzedawanego materia?u rze?nego oprcz produkowanego mleka powinna wyrwna? dochody uzyskiwane z prowadzenia gospodarstwa jednostronnie mlecznego. Warto podkre?li?, ?e ewentualne ryzyko w aspekcie ekonomicznym zostaje roz?o?one na dwa kierunki produkcji: mleko oraz mi?so. Je?li chodzi o mi?sn? stron? dwukierunkowej u?ytkowo?ci simentala dalszy rozwj tej rasy mo?e by? widziany nast?puj?co:

 • Simentaler stanie si? najwa?niejsz? ras? byd?a na ?wiecie i jedn? z najwa?niejszych do krzy?owania towarowego.
 • Zap?ata adekwatna do jako?ci tuszy b?dzie odgrywa? coraz wi?ksz? rol?. Za dobr? jako?? cena b?dzie wy?sza.
 • Krzy?wki z simentalerem spe?ni? oczekiwania konsumentw, tzn. uzyskania zwierz?cia zrwnowa?onego, ktre nie popada w skrajno?ci produkcyjne.


W programach hodowlanych dla tej rasy ojcowie buhajw wybierani s? spo?rd rozp?odnikw ocenionych zarwno w kraju, jak i za granic?. Podstaw? wyboru ojca buhajw spo?rd rozp?odnikw wykorzystywanych w Polsce stanowi? m.in. wyniki oceny warto?ci hodowlanej wyra?one indeksem selekcyjnym dla cech opasowych i rze?nych (Iw) oraz indeksem mi?sno?ci (Im), lub w przypadku buhajw zagranicznych wyniki oceny warto?ci hodowlanej dla cech opasowych i rze?nych uzyskane w kraju pochodzenia. Z drugiej strony na matki buhajw wybierane s? krowy, ktre charakteryzuj? si? nie tylko pozytywnym wynikiem oceny typu i budowy uzyskuj?c min. 80 pkt. za ocen? ogln? i 80 pkt. za wymi?, ale tak?e dobrym umi??nieniem. Taki dobr rodzicw gwarantuje uzyskanie buhajw i potomstwa zachowuj?cego cechy mi?sne.
    Ze wzgl?du na r?nice w ?ywieniu dane dotycz?ce opasu w wielu pa?stwach s? r?ne, ale jedno jest pewne: wraz ze wzrostem wydajno?ci mlecznej simentaler nie traci swoich zdolno?ci opasowych. Przyk?adem mo?e by? sposb oceny warto?ci hodowlanej niemieckiego simentalera, gdzie podobnie jak w Polsce rwnolegle z ocen? mleczn? prowadzona jest ocena warto?ci u?ytkowej dla cech mi?snych. M?skie potomstwo ocenianych osobnikw dostarcza informacji o cechach jako?ciowych tuszy, tj. zawarto?ci mi?sa w tuszy oraz klasy handlowej. Ponadto oceniane s? dzienne przyrosty wagowe. Informacje te przekazuj? zak?ady mi?sne. Uzyskane dane s?u?? do oszaco-wania indeksu hodowlanego dla cech mi?snych i publikowane s? po ka?dej kolejnej serii ocenianych zwierz?t. Prezentujemy nazwy indeksw niemieckich, ktre pomog? w przysz?o?ci hodowcom wybra? odpowiedniego buhaja:

 • FW-indeks hodowlany dla cech mi?snych z procentowo wyra?on? powtarzalno?ci?,
 • RZW- relatywne warto?ci hodowlane dla:
 • RZW Nettozu-nahme- przyrostw netto,
 • RZW Fleischanteil-zawarto?ci mi?sa w tuszy,
 • RZW Handelsklasse-klasy handlowej.

Kontakt


36-007  Krasne 32
podkarpackie
tel. 17-853-42-01, 17-853-20-88, 17-855-57-15
Fax: fax 17-853-42-71
Strona Internetowa
 Dodano: 2012-09-28 03:29:11    Odsłon: 315
RSS Feeds